Privacybeleid

Privacybeleid

 1. Inleiding

De ALS Liga België vzw (hierna ook aangeduid als “ALS Liga”, “we” of “wij”) hecht veel waarde aan de privacybescherming van onze leden, klanten en bezoekers van de website (hierna ook aangeduid als “u”). Het privacybeleid licht toe welke persoonsgegevens we verzamelen en voor welke doeleinden ze gebruikt worden. De verwerking van persoonsgegevens zoals beschreven in het privacybeleid omvat, maar is niet beperkt tot, het verzamelen, opslaan, ordenen, bewerken, opvragen, raadplegen, gebruiken en verstrekken door middel van doorzending. Uw persoonsgegevens worden verwerkt op geen andere wijze dan uiteengezet in het privacybeleid. 

De verzamelde persoonsgegevens worden bovendien met strikte vertrouwelijkheid behandeld en worden onder geen beding medegedeeld aan derden voor commerciële doeleinden. Te allen tijde zetten we ons in om de nodige technische, organisatorische en veiligheidsmaatregelen te nemen opdat uw persoonsgegevens beschermd zijn tegen onwettige verwerking of gebruik, toevallig verlies, vernietiging, beschadiging, diefstal en openbaarmaking. We nodigen u uit het privacybeleid in alle rust door te nemen alvorens u gebruikt maakt van onze diensten. 

 

 1. Hoe worden uw persoonsgegevens verwerkt

Het privacybeleid maakt een onderscheid tussen vijf categorieën van personen wiens persoonsgegevens we kunnen verwerken: geregistreerde ledenALSshop klantendonateursleden van het ALS Liga-Magazine en deelnemers aan ALS-evenementen. De hieronder beschreven verschillende onderdelen zetten uiteen welke persoonsgegevens worden verwerkt voor welke categorieën van personen, voor welke doeleinden en de toepasselijke verwerkingsgrond.

Geregistreerde leden

Dit onderdeel is van toepassing wanneer u zich als ALS patiënt, familielid van ALS patiënt of enig andere belanghebbende registreert bij de ALS Liga. 

Algemeen

 • Welke persoonsgegevens? We kunnen uw persoonsgegevens verwerken die u verschaft bij het doorlopen van de inschrijvingsprocedure of later op de website, zoals persoonlijke identificatiegegevens(naam, telefoonnummer, post- en e-mailadres), persoonlijke kenmerken(leeftijd, geboortedatum), Rijksregisternummerhuidige betrekkingen gegevens over huwelijk of huidige vorm van samenleven(naam, geboortedatum en huidige betrekking van partner). 
 • Verwerkingsgrond? We vragen uw toestemming voor de verwerking van deze persoonsgegevens [art. 6.1.(a) Algemene Verordening Gegevensbescherming]. 
 • Verwerkingsdoel? De verwerking van deze persoonsgegevens is gericht op het aanleggen van een personenbestand bestaande uit ALS patiënten, diens familieleden of andere belanghebbenden. Zonder deze persoonsgegevens zijn we niet in staat ALS patiënten en belanghebbenden te identificeren en met hen te communiceren inzake opvolging. 

Bijzonder

 • Welke persoonsgegevens? We kunnen we ook de gegevens betreffende de lichamelijke en psychische gezondheid van de ALS patiënt verwerken zoals medisch dossier, medisch verslag, diagnose-informatie, analyseresultaat en behandelingen met betrekking tot ALS, alsook de naam van de behandelende artsenmedische therapeuten en ziekenhuis
 • De verwerkingsgrond? Deze persoonsgegevens worden bestempeld als gevoelige data. Voor de verwerking ervan vragen we dan ook de uitdrukkelijke toestemming van de betrokkene [art. 9.2.(a) Algemene Verordening Gegevensbescherming]. 
 • Verwerkingsdoel? De verwerking van deze persoonsgegevens heeft als doel patiëntenadministratie en -begeleiding, meer bepaald het opvolgen van diagnose en behandeling van ALS patiënten en begeleiding inzake gezondheidszorg en sociale bijstand. Zonder deze persoonsgegevens kunnen we ALS patiënten en belanghebbenden niet voorzien van onze diensten, zoals optreden voor rekening van ALS patiënten ten aanzien van derden, faciliteren van gegevensuitwisseling met het ziekenhuis van de ALS patiënt, verstrekken van informatie en advies, verschaffen van hulpmiddelen, bijstand in thuiszorg en administratieve ondersteuning.

ALSshop klanten

Dit onderdeel is van toepassing wanneer u een product of dienst bestelt via onze webwinkel, de ALSshop. 

 • Welke persoonsgegevens? Bij het plaatsen van een bestelling, kunnen we uw persoonlijke identificatiegegevensverwerken (naam, telefoonnummer, post- en e-mailadres). Wanneer u een bestelling plaatst, verwerken we geen betalingsgegevens. De verwerking van uw betalingsgegevens wordt toevertrouwd aan een betalingsverwerker van buitenaf (Ogone). 
 • De verwerkingsgrond? De verwerking van deze persoonsgegevens berust op de noodzakelijkheid voor de uitvoering van een overeenkomst gesloten tussen u en de ALS Liga [art. 6.1.(b) Algemene Verordening Gegevensbescherming] en op de noodzakelijkheid om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen [art. 6.1.(c) Algemene Verordening Gegevensbescherming]. 
 • Verwerkingsdoel? We verwerken deze persoonsgegevens om aan onze contractuele verbintenissen te voldoen. Zonder de verwerking van deze persoonsgegevens kunnen we niet nagaan met wie de overeenkomst wordt gesloten, de gekochte goederen of diensten leveren en met de klant communiceren voor het zenden van een orderbevestiging of ontvangstbewijs of andere relevante informatie.

Donateurs

Dit onderdeel is van toepassing wanneer u een bepaald bedrag wenst te giften aan de ALS Liga. 

 • Welke persoonsgegevens? Wanneer u een gift plaatst, kunnen we uw persoonlijke identificatiegegevens verwerken (naam, e-mailadres).
 • Verwerkingsgrond? Deze persoonsgegevens worden verwerkt op basis van de noodzakelijkheid voor de uitvoering van een overeenkomst of dienstverlening [art. 6.1.(b) Algemene Verordening Gegevensbescherming].
 • Verwerkingsdoel? De verwerking van deze persoonsgegevens is nodig ter vervulling van de wens van de donateur om een bedrag te giften. Zonder de verwerking van deze persoonsgegevens kunnen we niet verifiëren wie de gift plaatst en kan er niet met de donateur gecommuniceerd worden voor de zending van relevante documenten zoals een fiscaal attest voor belastingdoeleinden. 

Ingeschrevenen van het ALS Liga-Magazine

Dit onderdeel is van toepassing wanneer u zich inschrijft op onze nieuwsbrief, het ALS Liga-Magazine. 

 • Welke persoonsgegevens? We kunnen uw persoonlijke identificatiegegevens verwerken (naam, post- en e-mailadres). 
 • Verwerkingsgrond? De verwerkingsgrond is toestemming van de betrokkene [art. 6.1.(a) Algemene Verordening Gegevensbescherming]. 
 • Verwerkingsdoel? De verwerking van deze persoonsgegevens strekt ertoe om ingeschrevenen van het ALS Liga-Magazine op de hoogte te houden over actuele en relevante gebeurtenissen in de wereld van ALS. Zonder de verwerking van deze persoonsgegevens kunnen we niet weten welke personen de nieuwsbrief willen ontvangen en naar welk adres ze verstuurd moeten worden. U beschikt over de mogelijkheid om ons te vragen niet langer nieuws te ontvangen via het ALS Liga-Magazine. Bij iedere editie van het ALS Liga-Magazine is er een daartoe voorziene uitschrijfknop. 

Deelnemers aan ALS-evenementen

Dit onderdeel is van toepassing wanneer u zich registreert via de website om te deel te nemen aan ALS-evenementen, zijnde evenementen die georganiseerd, ondersteund of op enige andere wijze geaffilieerd zijn met de ALS Liga. 

 • Welke persoonsgegevens? Bij het doorlopen van de inschrijvingsprocedure, kunnen we uw persoonlijke identificatiegegevens verwerken (naam, telefoonnummer, post- en e-mailadres). 
 • Verwerkingsgrond? De verwerkingsgrond is noodzakelijkheid voor de uitvoering van een overeenkomst of dienstverlening [art. 6.1.(b) Algemene Verordening Gegevensbescherming]. 
 • Verwerkingsdoel? De verwerking van deze persoonsgegevens dient om deelnemers aan ALS-evenementen te registreren. Zonder de verwerking van deze persoonsgegevens kunnen we niet nagaan wie er deelneemt aan een ALS-evenement en kan er niet met deelnemers gecommuniceerd worden, onder meer wanneer men bijstand vereist voor het bijwonen van een ALS-evenement. 

 

 1. Cookies

Met behulp van cookies kunnen we gegevens verzamelen en verwerken over uw bezoek aan de website zoals de pagina’s die u bezoekt, hoeveel tijd u op de deze pagina’s spendeert, de zoektermen die u hanteert en enerlei informatie die erop gericht is om statistieken te vergaren over bezoekers van de website en de surfervaring te verbeteren. Om het cookiebeleid in detail te raadplegen, klik hier.

 

 1. Wie zijn de derde-ontvangers van persoonsgegevens?

Service provider

De ALS Liga maakt gebruik van databasefaciliteiten voor de opslag en het beheren van de verzamelde persoonsgegevens. Hierbij worden de regels van Algemene Verordening Gegevensbescherming en de internationale databeschermingsregels inzake de transfer van data langs geografische grenzen gerespecteerd. De persoonsgegevens worden versleuteld en de decoderingssleutel wordt in een aparte kluis bewaard. 

In het kader van onze diensten

We kunnen uw persoonsgegevens aan derden meedelen in het kader van de vervulling van onze diensten. Dit kan bijvoorbeeld gaan over het meedelen van persoonsgegevens in het kader van het bijwonen van ALS-evenementen aan organisatoren of aan medische therapeuten, ziekenhuizen en sociale zekerheidsinstanties wat betreft de bijstand en ondersteuning die we bieden. We zullen echter nooit gegevens betreffende de medische en psychische gezondheid van ALS patiënten aan derden meedelen tenzij u uw uitdrukkelijke toestemming daarvoor geeft. 

Juridische redenen

We kunnen uw persoonsgegevens meedelen aan derden in het kader van de (potentiële) afdwinging van onze rechten die resulteren uit zowel contractuele als niet-contractuele handelingen, bijvoorbeeld wanneer u in gebreke blijft bij de betaling van een som waartoe u contractueel gehouden bent. We kunnen bovendien uw persoonsgegevens gebruiken wanneer u betrokken bent bij een geschil met de ALS Liga of een derde partij teneinde het geschil te beëindigen of remediëren of in het kader van een gerechtelijke, bemiddelings- en/of arbitrage procedure. De verwerkingsgrond is de noodzakelijkheid voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van de ALS Liga (art. 6.1.(f) Algemene Verordening Gegevensbescherming). Het verwerkingsdoel is de afdwinging van onze rechten en beëindiging of remediëring van actuele en potentiële geschillen. 

 

 1. Hoe lang worden uw persoonsgegevens bewaard?

Uw persoonsgegevens worden in beginsel bewaard voor een periode niet langer dan nodig voor de vervulling van de doeleinden waarvoor we uw persoonsgegevens initieel vergaard hebben, tenzij anders vereist door de wet. We houden gegevens bij en gebruiken ze wanneer het noodzakelijk is om aan onze wettelijke verplichtingen te voldoen, geschillen te remediëren en onze overeenkomsten af te dwingen conform de hierna vermelde regels.

Criteria voor bewaarperiode

De volgende criteria worden in acht genomen ten aanzien van de bewaring van de verzamelde persoonsgegevens:

 • Het verwerkingsdoel waarvoor de persoonsgegevens vergaard zijn 
 • De verwerkingsgrond op basis waarvan de persoonsgegevens vergaard zijn (bv. persoonsgegevens worden bewaard tot op moment intrekking van toestemming)
 • Wettelijke verplichtingen die op ons rusten voor de verwerking van persoonsgegevens (bv. belastingwetgeving) 
 • De kosten en inspanningen die gepaard gaan met het bijhouden van de persoonsgegevens
 • De interpersoonlijke verhouding ten aanzien van de personen wiens persoonsgegevens bijgehouden worden^

Specifieke bewaarperiode

We hanteren een specifieke bewaarperiode ten aanzien van de volgende persoonsgegevens:

 • De gegevens bij het plaatsen van een bestelling worden bijgehouden voor een periode van ten minste 10 jaar vanaf het jaar waarin de bestelling wordt geplaatst conform Belgische belastingwetgeving
 • Factureringsgegevens en financiële gegevens betreffende giften worden bijgehouden voor een periode van ten minste 10 jaar vanaf het jaar waarin de gift wordt gedaan conform Belgische belastingwetgeving

 

 1. Hoe worden uw persoonsgegevens beschermd?

De ALS Liga is begaan met de bescherming van uw privacy en persoonsgegevens. We ondernemen gepaste technische maatregelen opdat uw persoonsgegevens afdoende beveiligd en beschermd zijn. Wanneer u bepaalde data ingeeft (zoals wachtwoorden bij log in) op onze website, versleutelen we deze data door het gebruik van secure socket layer technology (SSL) herkenbaar aan de “groene sleutel” naast het “https” webadres. Er wordt hierbij een beveiligde laag geplaatst tussen onze servers en uw internet browser waarbij de decoderingsleutel in een aparte kluis wordt bewaard. Alle gegevensoverdracht op onze website is beveiligd met SSL.

Daarnaast worden uw persoonsgegevens beschermd tegen onvrijwillige of opzettelijke teloorgang, onder andere door het uitvoeren van herhaalde back-ups op dagelijkse en maandelijkse basis. Alle backups worden bewaard in een beveiligde omgeving en zijn niet toegankelijk via het internet. Verder treffen wij steeds alle mogelijke beveiligingsmaatregelen die redelijkerwijs verwacht kunnen worden om on ze website omgeving afdoende veilig en up-to-date te houden.

 

 1. Over welke rechten beschikt u?

We streven ernaar om zo transparant mogelijk te zijn betreffende de persoonsgegevens die we over u verzamelen. U heeft recht op toegang en inzage van uw persoonsgegevens met de mogelijkheid tot het bekomen van een kopie van de verzamelde persoonsgegevens. Wij eigenen ons de mogelijkheid toe om een kleine vergoeding aan te rekenen voor de administratieve kosten. 

Voorts willen we ervoor zorgen dat uw persoonsgegevens juist en up-to-date zijn. U mag ons vragen om bepaalde persoonsgegevens te verbeteren of wissen waarvan u overtuigd bent dat deze foutief zijn. We zullen de nodige inspanningen leveren opdat uw gegevens zo snel als mogelijk geactualiseerd, gerectificeerd of verwijderd worden.

Daarnaast willen we u zoveel mogelijk controle geven over uw persoonsgegevens. U heeft het recht te verzoeken dat de verwerking van uw persoonsgegevens voor één of meerdere doeleinden wordt beperkt, alsmede de mogelijkheid om bezwaar te maken tegen een verwerking die redelijkerwijze niet strookt met de doeleinden van het privacybeleid. 

Indien u verkiest één of meerdere bovenvermelde mogelijkheden te benutten, gelieve ons dan te contacteren via privacy@ALS.be of door een brief te zenden naar dit adres waarbij we pogen u zo spoedig mogelijk te helpen. Mocht u alsnog de overtuiging hebben dat uw persoonsgegevens onrechtmatig verwerkt worden of indien u verdere bezwaren heeft waarvan wij niet in staat zijn om deze te verhelpen, dan kan u zich steeds wenden tot de relevante toezichthouder, d.i. de Gegevensbeschermingsautoriteit (www.privacycommission.be).

 

 1. Wat met links naar andere websites?

Onze website kan links bevatten naar websites van derden waarop we geen invloed uitoefenen. Door het klikken op één van deze links, verlaat u onze website en zal u bijgevolg onder het privacybeleid van de betrokken website vallen. We zijn op geen enkele manier verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens door deze derde partijen, en we kunnen niet garanderen dat deze derden zich zullen houden aan dezelfde veiligheids- en privacy maatregelen die wij aan de dag leggen. Wanneer u een website van derden bezoekt die gelinkt is aan onze website, neem dan best het privacybeleid door vooraleer u persoonlijke informatie prijsgeeft. 

 

 1. Veranderingen aan privacybeleid

Het privacybeleid wordt op regelmatige tijdstippen geëvalueerd en bijgewerkt indien nodig. Toekomstige bijwerkingen worden gepubliceerd op deze webpagina. Indien u het niet langer eens bent met de voorwaarden zoals die in het privacybeleid uiteengezet zijn, gelieve de website dan niet langer te bezoeken. Het privacybeleid werd laatst bijgewerkt op 29 mei 2018.

 

 1. Contacteer ons

Mocht u nog verdere vragen hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens of over het privacybeleid in het algemeen, dan mag u gerust een e-mail sturen naar privacy@ALS.be of een brief zenden naar volgend adres:

Vaartkom 17

B-3000 Leuven

Share