De VAPH Bijzondere Bijstandscommissie

← ga terug naar Hulpmiddelen?

Aanvraag terugbetaling van bijzondere hulpmiddelen of aanpassingen

Om je beperkingen als pALS te ondervangen, kan het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) onder bepaalde voorwaarden tussenkomen in de (meer)kosten van hulpmiddelen en aanpassingen. Het VAPH baseert zich daarbij op een refertelijst. Wie echter een hulpmiddel nodig heeft dat niet op de refertelijst met terugbetaalde hulpmiddelen staat, kan een aanvraag doen bij de Bijzondere Bijstandscommissie (BBC). Deze bepaalt dan of het hulpmiddel al dan niet terugbetaald wordt. Hoe deze autonome commissie werkt kom je hier te weten.

Eenmaal per maand vergadert de BBC die samengesteld is uit vijf leden. Deze zijn gekozen op basis van hun medische, technische en/of gebruikersdeskundigheid. ”Er zijn dokters bij, vertegenwoordigers van de mutualiteiten en vertegenwoordigers van organisaties van personen met een handicap. Het grote voordeel van deze samenstelling is dat de dossiers niet louter een administratieve behandeling krijgen, maar dat deskundigen per aanvraag oordelen of deze al dan niet gegrond is”. 

Cumulatieve voorwaarden

Om een aanvraag te kunnen indienen moet er aan een aantal voorwaarden voldaan worden. “Het moet gaan over een hulpmiddel dat niet op de refertelijst staat. Dit is een lijst met de gangbare hulpmiddelen en het bedrag dat per hulpmiddel terugbetaald wordt. Bovendien moet het gevraagde hulpmiddel of de gewenste aanpassing ten minste 300 euro kosten. Ook hulpmiddelen en aanpassingen die wel op de refertelijst staan maar die uitzonderlijk meer kosten dan wat de lijst aangeeft komen in aanmerking op voorwaarde dat de betrokkene deze absoluut nodig heeft”.

“We zien niet in waarom je in geval van ALS anders een aanvraag zou doen.”

Uiteraard moet de aanvrager door het VAPH erkend zijn als persoon met een handicap.

Via multidisciplinaire teams

Elk dossier moet ingediend worden via de zogenaamde ‘multidisciplinaire teams’ (MDT), de diensten die personen met een handicap bijstaan voor de inschrijvingsprocedure bij het VAPH. Ondermeer de meeste mutualiteiten zijn hiervoor door het VAPH erkend.

“Vaak kan je hiervoor ook terecht in je NMRC waar je als pALS ingeschreven bent.”

De dossiers worden voorbereid en grondig gemotiveerd door de multidisciplinaire teams. “De motivatie moet vanzelfsprekend verder gaan dan ‘we vragen de terugbetaling van … omdat het meer kost dan voorzien’. Het is niet omdat iets meer kost dat de BBC zomaar toestemming zal geven”.

“Je voegt best een gefundeerde motivatie toe die aantoont dat dit product voor jou van levensbelang is. In geval van ALS is de noodzakelijkheid van het aangevraagd product meestal aantoonbaar.”

Belangrijk is ook dat de aanvraag moet worden ingediend vooraleer het hulpmiddel wordt aangekocht. “Enkel hulpmiddelen, aangekocht na het indienen van een aanvraag, worden bij een positieve beslissing terugbetaald. Bij een negatieve beslissing echter draait men volledig zelf op voor de kosten. Als men echt zeker wil zijn van terugbetaling wacht men best op de beslissing vooraleer tot de aankoop over te gaan”. Sommige zaken hebben een groter vooronderzoek nodig. En dat vraagt tijd. De gewone dingen echter gaan vrij vlot”.

Het VAPH geeft de hoogste prioriteit aan ALS-dossiers. Dit betekent dat het VAPH er sowieso alles aan doet om aanvragen van personen met ALS zo snel mogelijk te behandelen via een spoedprocedure.

Daarnaast is het zo dat wanneer een aanvraag het VAPH bereikt in het kader van een procedure voor de BBC, de vraag zo snel mogelijk wordt voorbereid.

Autonome beslissingen

De BBC is een raadgevend comité binnen het VAPH, dat echter volledig autonoom kan beslissen. Het is een aparte entiteit die los staat van het VAPH. “De grote meerderheid van de beslissingen worden genomen met consensus, maar als het moet op basis van een stemming meerderheid tegen minderheid. Zolang een beslissing van de BBC niet in strijd is met de wet, wordt ze ook uitgevoerd. Deze beslissing is –zoals alle beslissingen van het VAPH zelf- aanvechtbaar voor de arbeidsrechtbank. Voor wie niet akkoord gaat met de beslissing, is dat een mogelijke volgende stap”.

“Deze moet wel binnen 1 maand nadat u de beslissing van het VAPH hebt ontvangen.”

Als een goede huisvader

De BBC wordt beheerd als een goede huisvader. Zo hanteert ze maxima voor bepaalde hulpmiddelen, voor andere dan weer niet. Soms is het onmogelijk om een beperking op te leggen zoals bij aanpassingen van de auto. Door het gebruik van de elektronica kan een aanpassing al snel tot enkele tienduizenden euro’s oplopen. De BBC kijkt ook na wat de betrokkene al heeft. Niet ieder nieuw snufje wordt terugbetaald”. Momenteel worden geen echte hernieuwingstermijnen gehanteerd maar de betrokkene moet wel aantonen dat een aanpassing of hulpmiddel echt wel nodig is. “Wie een auto-aanpassing heeft en na een jaar weer een nieuwe aanpassing wil, zal bot vangen”.

Bron kader: VAPH

Share