FDA verspreidt een leidraad voor klinisch onderzoek naar ALS

29-10-2019

Op 23 september 2019 verspreidde de Food and Drug Administration (FDA, Voedsel- en Geneesmiddelenagentschap van de VS) zijn meest recente leidraad voor de ontwikkeling van potentiële behandelingen voor ALS. Dit document is niet bindend voor het FDA noch voor het publiek en het moedigt spelers in de industrie aan om contact te houden met het Center for Drug Evaluation and Research (CDER, Centrum voor de Evaluatie van en Onderzoek naar Geneesmiddelen) en het Center for Biologics Evaluation and Research (CBER, Centrum voor de Evaluatie van en Onderzoek naar Biologische Geneesmiddelen) om alternatieve benaderingen te bespreken die niet in het document zijn opgenomen.

“De definitieve leidraad brengt de industrie op de hoogte van het huidige wetenschappelijk denken van het FDA zodat effectieve behandelingen met een voordeel inzake risicoprofiel op de meest efficiënte wijze kunnen worden ontwikkeld, bestudeerd en uiteindelijk beschikbaar gemaakt voor de patiënten. Hij is het resultaat van een samenwerkingsverband tussen experten van het hele agentschap en behelst belangrijke bijdragen van patiënten, onderzoekers en pleitbezorgers.”

De volledige verklaring van het FDA over de definitieve leidraad kunt u hier lezen.

Hoofdlijnen

Deze publicatie heeft het alleen over de klinische ontwikkeling van geneesmiddelen die de motorische gebreken van ALS moeten aanpakken, dus niet over geneesmiddelen die worden ontwikkeld voor andere symptomen die verband houden met ALS. De richtlijnen van het FDA spitsen zich toe op problemen omtrent het ontwerp van onderzoek die uniek zijn voor de uitdagingen die de studie van ALS met zich mee brengt. Hierbij inbegrepen zijn technieken die kunnen worden gebruikt om het gebruik van placebo waar mogelijk tot een minimum te beperken, en het potentiële gebruik van andere methodes om patiëntengegevens te verzamelen, zoals gedecentraliseerde studies en controle vanop afstand. Dit kan bijdragen tot een snellere rekrutering en kan de last die patiënten en hun familie ondervinden van een onderzoek tot een minimum beperken.

Het document raadt sponsors af bepaalde patiënten uit te sluiten van deelname aan onderzoek, tenzij dit wetenschappelijk kan worden verantwoord. De achterliggende gedachte hiervan is dat ruimere inclusiecriteria tot een snellere rekrutering leiden, wat dan weer de ontwikkeling van het geneesmiddel mogelijk versnelt. Met deze aanpak kan een sponsor de primaire analyse uitvoeren met een kleine subset en dan de gegevens van de gehele groep gebruiken als secundaire ondersteuning.

Wat de eindpunten aangaat voor effectiviteit voor toekomstige klinische onderzoeken, bespreekt het document het gebruik van de scores van de Functionele Meetschaal voor ALS (ALS FRS), door de patiënt gerapporteerde resultaten (PRO’s), en het feit dat het FDA openstaat voor het potentiële gebruik van digitale biomerkers (bv. draagbare sensoren, door een computer ondersteunde metingen).

 

Vertaling: Bart De Becker

Bron: ALS TDI

Verklaring over de definitieve leidraad ter bevordering van de ontwikkeling van nieuwe behandelingen voor ALS

25-09-2019

FDA-VERKLARING

Verklaring van:

De waarnemend commissaris voor Voedsel en Geneesmiddelen - Food and Drug Administration
Norman E. "Ned" Sharpless MD

Directeur - Center for Drug Evaluation and Research
Janet Woodcock M.D.

Directeur - Center for Biologics Evaluation and Research (CBER)
Dr. Peter Marks M.D., PhD.

De afgelopen paar jaren zijn we getuige geweest van nieuwe medische doorbraken die de wijze veranderen waarop ziektes worden behandeld op manieren die tien jaar geleden nog onvoorstelbaar leken. We erkennen dat de wetenschappelijke vooruitgang voor verschillende ziektegerelateerde en therapeutische gebieden ongelijkmatig is geweest, met in het bijzonder een achterstand voor complexe neurologische ziektes, zoals amyotrofische laterale sclerose (ALS). Dit is gedeeltelijk te wijten aan het feit dat de onderliggende oorzaken van ernstige neurologische ziektes vaak niet goed worden begrepen, wat bijdraagt aan de uitdaging om geneesmiddelen en biologische behandelingen te ontwikkelen.

Ondanks jaren van onderzoek en de beschikbaarheid van een paar goedgekeurde therapieën, weten we dat het ontbreken van nieuwe behandelingen tegen ALS erg frustrerend is voor de patiënten en mantelzorgers. Het kader van het FDA heeft regelmatig samengezeten met leden van de ALS-gemeenschap, onder wie patiënten, hun familie en mantelzorgers, en heeft hun bekommernissen ter harte genomen. We erkennen de kracht die nodig is om dagelijks de strijd aan te binden tegen ALS en we onderkennen ook de ernstige onbevredigde behoeften die nog steeds bestaan.

Het FDA wijdt zich permanent aan de samenwerking met onderzoekers, geneesmiddelenfabrikanten en de patiëntengemeenschap om de ontwikkeling en goedkeuring van nieuwe producten ter behandeling van ALS te vergemakkelijken. Om die inspanningen verder te onderbouwen, publiceerde het FDA vandaag een definitieve leidraad voor de industrie: ‘Amyotrophic Lateral Sclerosis: Developing Drugs for Treatment’ ‘(ALS: Geneesmiddelen ter behandeling ontwikkelen’). Deze definitieve leidraad brengt de industrie op de hoogte van het huidige wetenschappelijk denken van het FDA zodat effectieve behandelingen met een voordeel inzake risicoprofiel op de meest efficiënte wijze kunnen worden ontwikkeld, bestudeerd en uiteindelijk beschikbaar gemaakt voor de patiënten. Ze is het resultaat van een samenwerkingsverband tussen experten van het hele agentschap en behelst bijdragen van patiënten, onderzoekers en pleitbezorgers. We stellen de vele doordachte opmerkingen die werden aangeboden voor de korte inhoud van de ontwerpleidraad en andere terugkoppeling die we ontvingen op prijs. Bij de ontwikkeling van deze definitieve leidraad hielden we zorgvuldig rekening met alle commentaren.

De definitieve leidraad behelst onder andere actuele informatie over onze aanbevelingen om de ontwikkeling te bevorderen van producten voor ALS-patiënten, waaronder aanbevelingen over het ontwerp van klinisch onderzoek en manieren om de effectiviteit te meten. We beseffen dat een belangrijk aspect van productontwikkeling erin bestaat zo vroeg mogelijk en vaak samen te werken met onderzoekers en ondernemingen om hun programma’s voor klinische ontwikkeling te helpen te vergemakkelijken. Dat is de reden waarom onze definitieve leidraad aanbeveelt dat onderzoekers en ondernemingen al vroeg in de productontwikkeling zouden samenwerken met het FDA, zodat we het beste advies kunnen verstrekken over de voorgenomen ontwikkelingsprogramma’s en over het efficiënt ontwerpen van onderzoek om te komen tot de gegevens die vereist zijn voor goedkeuring door het FDA, zodat effectieve therapieën de patiënten zo efficiënt mogelijk bereiken. Aangezien deze leidraad een verzameling niet-bindende aanbevelingen is voor het FDA en de sponsors, staat het FDA open voor alternatieve benaderingen om te voldoen aan onze vereisten voor goedkeuring.

In het bijzonder op het vlak van het ontwerp van klinisch onderzoek verheldert deze definitieve leidraad een aantal vragen die werden opgeworpen door de stakeholders. Ze benadrukt dat alle patiënten die deelnemen aan ALS-onderzoek recht hebben op de hoogste zorgstandaard en dat geen enkele patiënt effectieve therapieën mag worden ontzegd om te worden gerandomiseerd in een groep voor uitsluitend placebo. Hoewel blootstelling aan placebo wellicht de beste manier is om uit te maken of sommige producten effectief zijn, doet de leidraad ook verscheidene strategieën uit de doeken die kunnen worden toegepast om blootstelling aan placebo tot een minimum te beperken en onderzoek te versnellen. Het gaat bijvoorbeeld om meesterprotocollen, adaptieve ontwerpen en verrijkingsstrategieën.

ALS-patiënten verdienen effectieve behandelingen, net zoals patiënten met een andere ziekte of aandoening. De statutaire standaarden voor effectiviteit zijn van toepassing op (biologische) geneesmiddelen voor ALS net zoals deze standaarden van toepassing zijn op alle andere (biologische) geneesmiddelen. Het FDA benadrukt echter al lang dat het gepast is regelgevende flexibiliteit aan de dag te leggen bij de toepassing van de statutaire standaarden op medische producten voor ernstige ziektes met onbevredigde medische behoeften, er ondertussen voor zorgend dat de effectiviteit en het voordeel voor het risicoprofiel op gepaste wijze worden gevrijwaard. We staan als dusdanig klaar om de beschikbare versnelde ontwikkelings- en goedkeuringsprogramma’s te gebruiken om nieuwe behandelingen voor ALS zo snel mogelijk tot bij de patiënten te krijgen.

Tevens weten we dat veel ALS-patiënten toegang wensen tot producten in onderzoeksfase. Het FDA blijft toegewijd aan het verstrekken van hulp aan patiënten en gezondheidszorgprofessionals bij de evaluatie van opties om toegang te krijgen tot producten in onderzoeksfase, zoals deelname aan een klinisch onderzoek, via geëxpandeerde toegang (‘compassionate use’) de beschikking krijgen over niet-goedgekeurde producten in onderzoeksfase die buiten een klinisch onderzoek vallen, of patiënten informatie verstrekken over de Right to Try-wet (Wet over het recht producten uit te proberen). Het is echter belangrijk op te merken dat als een patiënt een behandeling wil krijgen onder de hoofdingen geëxpandeerde toegang of Right to Try, de fabrikant of sponsor bereid moet zijn die behandeling te leveren. Verder moedigen we sponsors aan toegang te verschaffen tot producten in onderzoeksfase nadat de klinische onderzoeken zijn afgerond wanneer een voortgezette toegang tot een veelbelovend geneesmiddel passend zou zijn onder het programma voor geëxpandeerde toegang.

Over het algemeen verbiedt de wet het FDA vertrouwelijke informatie vrij te geven over producten in onderzoeksfase. We vragen dan ook dat ondernemingen die behandelingen voor ALS ontwikkelen informatie zouden verstrekken over de status van hun onderzoek en informatie over de beschikbaarheid van producten onder de hoofdingen geëxpandeerde toegang of Right to Try, zodat patiënten, zorgverstrekkers en artsen één en ander kunnen bespreken met de nodige kennis van zaken. Voor resultaten die verband houden met het gebruik onder de hoofding geëxpandeerde toegang, zoals verklaard in de leidraad voor geëxpandeerde toegang, gaan de FDA-beoordelaars ervan uit dat de beoordeling van ernstige bijwerkingen de context waarbinnen het (biologische) geneesmiddel in onderzoeksfase wordt geleverd, in acht moet nemen. We willen de sponsors op het hart drukken dat het aanleveren van een geneesmiddel onder de hoofding geëxpandeerde toegang maar heel zelden een impact heeft op de ontwikkelingstijdlijnen.

Bij alles wat we doen, hebben we vooral oog voor de patiënt. Dat is de reden waarom het doel van de publicatie van deze definitieve leidraad erin bestaat de beschikbaarheid van behandelingen te helpen te bevorderen. Het FDA blijft zeer sterk toegewijd aan het ondersteunen van de ALS-gemeenschap in haar inspanningen om de tol te bestrijden die deze slopende ziekte van haar slachtoffers eist. Het FDA kijkt ernaar uit om zijn dialoog met de ALS-gemeenschap voort te zetten en bekijkt hoe het verdere meetings kan organiseren die dit engagement op de best mogelijke manier kunnen bestendigen.

Lees hier de volledige tekst

Vertaling: Bart De Becker

Bron: FDA

Nvdr: Deze richtlijnen werden mede mogelijk gemaakt door input van Evy Reviers, CEO ALS Liga België en Chairwoman EUpALS.

03-05-2019 - Vernieuwde richtlijnen voor ALS-onderzoek

Share