BrainStorm kondigt Topline resultaten van het NurOwn® Fase 3 ALS-onderzoek aan

17-11-2020

● Klinische studie voldeed niet aan de statistische significantie in het primaire werkzaamheidseindpunt.
● NurOwn® vertoonde een klinisch zinvolle behandelingsrespons in vergelijking met placebo in een vooraf bepaalde subgroep.
● CSF biomarkeranalyses bevestigden dat NurOwn resulteerde in een statistisch significante toename van neurotrofe factoren en een afname van neurodegeneratieve en neuroinflammatoire biomarkers.

NEW YORK, -- BrainStorm Cell Therapeutics Inc., een toonaangevende ontwikkelaar van volwassen stamceltherapieën voor neurodegeneratieve ziekten, kondigde vandaag topline resultaten aan van de gerandomiseerde, dubbelblinde placebo-gecontroleerde Fase 3 studie van het bedrijf dat NurOwn® (MSC-NTF cellen) evalueert als een behandeling voor Amyotrofische laterale sclerose (ALS). De resultaten van de studie toonden aan dat NurOwn® over het algemeen goed werd verdragen in deze populatie van snel voortschrijdende ALS-patiënten. Hoewel de studie een numerieke verbetering liet zien in de behandelde groep in vergelijking met placebo over de primaire en belangrijkste secundaire werkzaamheidseindpunten, bereikte de studie geen statistisch significante resultaten.

Het primaire eindpunt van de klinische studie van Fase 3, een responderanalyse die het percentage deelnemers evalueert die een verbetering van 1,25 punten per maand hebben ondervonden in de hellingsgraad van de nabehandeling Revised Amyotrophic Lateral Sclerosis Functional Rating Scale (ALSFRS-R), werd gevoed met een veronderstelde behandelingsrespons van 35% op NurOwn tegenover 15% op placebo. Deze schattingen waren gebaseerd op de beschikbare historische gegevens van het klinisch onderzoek en de NurOwn Fase 2 gegevens. Het primaire eindpunt werd bereikt bij 34,7% van de NurOwn deelnemers tegenover 27,7% bij placebo (p=0,453). Daarom voldeed de studie aan de verwachte 35% van de NurOwn behandelingsgroep voor de werkzaamheidsaanname, maar de hoge placeborespons overtrof de placeboresponsen die in hedendaagse ALS-studies worden waargenomen. Het secundaire werkzaamheidseindpunt dat de gemiddelde verandering in de totale ALSFRS-R-score van de basislijn tot en met week 28 meet, was -5,52 met NurOwn versus -5,88 op placebo, een verschil van 0,36 (p=0,693).

In een belangrijke, vooraf gespecificeerde subgroep met een vroege ziekte op basis van de ALSFRS-R baseline score ³ 35, toonde NurOwn een klinisch zinvolle behandelingsrespons over de primaire en belangrijke secundaire eindpunten en bleef consistent met onze pre-trial, data-afgeleide aannames. In deze subgroep waren er 34,6% respondenten die voldeden aan de primaire eindpuntdefinitie op NurOwn en 15,6% op placebo (p=0,288), en de gemiddelde verandering van de basislijn naar week 28 in ALSFRS-R totaalscore was -1,77 op NurOwn en -3,78 op placebo (p=0,198), een verbetering van 2,01 ALSFRS-R punten ten gunste van NurOwn.

Cerebrospinaal vocht (CSF) biomarkeranalyses bevestigden dat de behandeling met NurOwn resulteerde in een statistisch significante toename van neurotrofe factoren en een afname van neurodegeneratieve en neuroinflammatoire biomarkers die niet werd waargenomen in de placebo-behandelgroep. We voerden ook vooraf gespecificeerde statistische modellering uit om de klinische respons met hoge gevoeligheid en specificiteit te voorspellen op basis van ALS-biomarkers en ALS-functie en bevestigden dat NurOwn behandelingsresultaten konden worden voorspeld door de basislijn ALS-functie en de belangrijkste CSF neurodegeneratieve en neuroinflammatoire biomarkers.

Dr. Merit Cudkowicz, een van de hoofdonderzoekers van deze studie en de Julianne Dorn Professor in Neurologie aan de Harvard Medical School en de directeur van het Healey Center for ALS en de voorzitter van Neurologie in het Mass General Hospital zei: "We vonden een klinisch zinvolle reactie op NurOwn in een vooraf bepaalde groep patiënten (groter dan of gelijk aan 35 ALSFRS-R op de basislijn). Een verandering in de helling van de pre- naar de post-behandeling van 1,25 of meer is substantieel en klinisch belangrijk. Gezien de heterogeniteit van ALS is het niet verwonderlijk dat de meting van het effect van de behandeling kan worden beïnvloed door de ernst van de ziekte, met inbegrip van het gedrag van de ziekteprogressie aan de onderkant van de schaal. Het is belangrijk om deze bevinding volledig te onderzoeken. Daarnaast bleek NurOwn zijn duidelijk beoogde biologische effecten te hebben met belangrijke veranderingen in de vooraf gespecificeerde ziekte- en medicijngerelateerde biomarkers.

"Deze klinische studie omvatte een zwaarder getroffen ALS-populatie in vergelijking met andere recente ALS-klinische studies. We identificeerden een superieure behandelingsrespons in een vooraf gespecificeerde subgroep van patiënten met een minder vergevorderde ziekte. We zijn in actieve gesprekken met de FDA, die zich bereid hebben verklaard om de gegevens te evalueren en zich ertoe hebben verbonden om prioriteit te geven aan het nazicht van deze gegevens. De FDA zal de gegevens nakijken om te zien of er een weg vooruit is om de goedkeuring te ondersteunen", aldus Chaim Lebovits, Chief Executive Officer van BrainStorm. "We willen de patiënten, hun families en zorgverleners, onderzoekers en medewerkers die aan deze studie hebben deelgenomen oprecht bedanken, omdat hun toewijding en harde werk het mogelijk hebben gemaakt de studie op tijd af te ronden, ondanks de lopende COVID-19 pandemie. Ik wil ook het California Institute for Regenerative Medicine (CIRM) bedanken voor hun enorme steun bij het uitvoeren van deze studie".

"De bevindingen van deze klinische studie toonden aan dat de behandeling van NurOwn geassocieerd was met een klinisch zinvolle behandelingsreactie en consistente biomarkereffecten in bekende ALS-ziektepaden en dat het vermogen van de klinische studie om behandelingseffecten aan te tonen in vergelijking met placebo beïnvloed wordt door de status van de basisziekte, zoals blijkt uit de ALS-functie en de belangrijkste biomarkers. We zijn toegewijd aan het bevorderen van de discussies met de FDA om regelgevende paden te identificeren die NurOwn in ALS kunnen ondersteunen", aldus Ralph Kern MD MHSc, President en CMO van Brainstorm. "Naast de geplande wetenschappelijke afspraken zullen biosamples uit deze studie worden gedeeld via de NEALS-biorepository om extra wetenschappelijke ontdekkingsinspanningen mogelijk te maken.

"De consistentie van het effect dat wordt waargenomen bij de met NurOwn behandelde patiënten, ook binnen vooraf bepaalde subgroepen, benadrukt een belangrijk behandelingseffect bij een dodelijke ziekte met zeer beperkte behandelingsmogelijkheden. De placebo-respons die in deze studie wordt waargenomen is ongekend en de mogelijkheid om het voordeel van de behandeling in deze context aan te tonen levert het bewijs van de klinische waarde van NurOwn. De robuuste veranderingen in de biomarkers van neurodegeneratie, waaronder NfL en MCP-1, die de identificatie van waarschijnlijke responders voorafgaand aan de behandeling mogelijk maken, is bemoedigend", aldus Stacy Lindborg PhD, EVP en hoofd van Global Clinical Research. "Meer gedetailleerde analyses zullen worden gedeeld op komende wetenschappelijke conferenties en in latere publicaties. We zijn vastbesloten om zoveel mogelijk te leren van deze studie en om samen te werken met de ALS-gemeenschap om ons collectieve begrip van ALS te bevorderen, wat ons op zijn beurt zal helpen om nieuwe behandelingen voor deze onverbiddelijke ziekte te blijven ontwikkelen".

Studieontwerp
De Fase 3 NurOwn®-studie was een multi-center, placebogecontroleerde, gerandomiseerde, dubbelblinde studie, ontworpen om de veiligheid en effectiviteit van NurOwn® bij 189 ALS-patiënten te evalueren. Het werd uitgevoerd in zes centra van excellentie: University of California Irvine (Dr. Namita Goyal); Cedars-Sinai Medical Center (Dr. Matthew Burford); California Pacific Medical Center (Prof. Robert Miller); Massachusetts General Hospital (Prof. Merit Cudkowicz, Dr. James Berry); University of Massachusetts Medical School (Prof. Robert Brown) en Mayo Clinic (Prof. Anthony Windebank, Dr. Nathan Staff). Potentiële deelnemers met ALS werden gescreend tijdens een 18 weken durende run-in periode en degenen die snelle progressoren waren (gedefinieerd als patiënten met ten minste een 3-punts daling in ALSFRS-R score tijdens de run-in periode) werden gerandomiseerd 1:1 om drie intrathecale injecties (8 weken tussen elke injectie) van NurOwn® of placebo te ontvangen. De deelnemers werden gedurende 28 weken na de behandeling gevolgd. De primaire eindpunten van de studie waren veiligheidsbeoordelingen en een responderanalyse van de daling van de ALSFRS-R-score over 28 weken, waarbij de respons werd gedefinieerd als deelnemers met een ³ 1,25 punten/maand verbetering in de nabehandeling versus voorbehandeling helling in ALSFRS-R op 28 weken na de eerste behandeling. Secundaire eindpunten omvatten het percentage patiënten met ziekteprogressie gestopt of verbeterd, ALSFRS-R verandering van de basislijn, gecombineerde analyse van functie en overleving, langzame vitale capaciteit, tracheostomie-vrije overleving, algemene overleving en cerebrospinale vloeistof biomarker metingen.

Over NurOwn®
Het NurOwn®-technologieplatform (autologe MSC-NTF-cellen) vertegenwoordigt een veelbelovende therapeutische benadering voor het richten van ziektebeelden die belangrijk zijn bij neurodegeneratieve aandoeningen. MSC-NTF cellen worden geproduceerd uit autologe, uit het beenmerg afkomstige mesenchymale stamcellen (MSCs) die ex vivo zijn geëxpandeerd en gedifferentieerd. MSC's worden omgezet in MSC-NTF cellen door ze te kweken onder gepatenteerde omstandigheden die de cellen ertoe aanzetten hoge niveaus van neurotrofe factoren (NTF's) af te scheiden. Autologe MSC-NTF cellen kunnen effectief meerdere NTF's en immunomodulerende cytokines direct afgeven aan de plaats van de schade om een gewenst biologisch effect uit te lokken en uiteindelijk de ziekteprogressie te vertragen of te stabiliseren.

 

Vertaling: ALS Liga: Owen

Bron: PR Newswire

Na verontwaardiging over afgewezen ALS-therapie, verklaart FDA zich nader

25-03-2021

In de weken volgend op de afwijzing door de “U.S Food and Drug Administration (FDA)” van de Licentieaanvraag voor Biologische geneesmiddelen (BLA) van “BrainStorm Cell Therapeutics” voor de ALS-therapie NurOwn, was er een scherpe verontwaardiging via de sociale media van belangengroepen en leden van de gemeenschap.

Pleitbezorgers van de ALS-gemeenschap overspoelden de FDA met brieven, tweets, e-mails, video’s en andere commentaren waarin ze hun woede uitdrukten over de afwijzing, en de frustratie dat er weinig therapieën zijn voor een ziekte die een uitgesteld doodsvonnis is. Vorige maand zei de FDA dat de gegevens van Phase III NurOwn, voorgesteld door BrainStorm, niet voldeden aan de drempel van afdoende bewijzen om een BLA te ondersteunen.

In November kondigde het bedrijf aan dat de Phase III-gegevens, getoond door NurOwn, geen statistisch significante verschillen aangaven tussen de therapie en een placebo voor het verbeteren van de scores op een herziene ALS functionele beoordelingsschaal (ALSFRS-R), een maatstaf voor de ernst van ALS. Het in New York gevestigde bedrijf vond echter wel dat NurOwn een klinisch betekenisvolle behandelingsrespons vertoonde in vergelijking met een placebo in een vooraf gespecificeerde subgroep. En ook, zoals BioSpace eerder meldde, leidde NurOwn tot belangrijke toenames in neurotrofe factoren en ook tot een vermindering in zowel neuroinflammatoire als neurodegeneratieve biomarkers. Het bedrijf had gehoopt dat deze gegevens voldoende zouden zijn voor de FDA, maar de regelgevende instantie zei nee.

Terwijl de FDA normaal gezien de publieke opinie geen gedetailleerde redenen geeft voor zijn besluitvorming, opteerde de instantie er in dit geval toch voor na de verontwaardiging op sociale media. In een bericht deze week zei de FDA dat er veel hoop was dat NurOwn “op zijn minst zou kunnen zorgen voor een bescheiden doorbraak in de behandeling van ALS, en misschien zelfs voor iets substantiëler”. Vanwege de publieke belangstelling vond de FDA het belangrijk om "informatie op hoog niveau over de status van het NurOwn ontwikkelingsprogramma" te delen.

De instantie verwees naar de Phase III studie en zei dat het duidelijk was dat de data het veronderstelde klinische voordeel van deze therapie niet staven. Geen enkele van de primaire of secundaire eindpunten werden gehaald in gerandomiseerde groepen patiënten.

“Voor het belangrijkste (primaire) eindpunt werd bij 27,7% van de mensen die de placebo kregen een respons gescoord, vergeleken met 32,6% van de mensen die NurOwn kregen. Het absolute verschil van 4,9% in responders was helemaal niet statistisch significant, en het kleine verschil tussen de twee groepen was hoogstwaarschijnlijk te wijten aan toeval. Bovendien was er een bescheiden surplus aan sterfgevallen bij degenen die met NurOwn werden behandeld, waarvan de betekenis op dit moment onduidelijk is," aldus de FDA.

De FDA heeft de subgroepanalyse waar BrainStorm in zijn fase III-bevindingen op wees, niet genoemd.

De regelgevende instantie zei dat als BrainStorm aanvullende studies plant om te zien of NurOwn klinisch voordeel kan bieden aan ALS-patiënten, de FDA met het bedrijf zal samenwerken.

Net als bij CAR-T therapieën maakt NurOwn van BrainStorm gebruik van de eigen cellen van een patiënt die buiten het lichaam zijn gemanipuleerd om factoren te produceren en af te scheiden waarvan bekend is dat ze neuronale overleving bevorderen. NurOwn heeft het potentieel om de eerste ALS-behandeling te zijn die als regeneratief geneesmiddel het functioneren van patiënten verbetert. In 2016 bereikte NurOwn de primaire doelstelling, evenals meerdere secundaire doelstellingen in een Fase II ALS-studie. Bij het merendeel van de deelnemers aan de proef was de progressie van de ziekte vertraagd. Het bedrijf merkte echter op dat herhaalde doseringen van de op maat gemaakte behandeling nodig waren.

ALS heeft bewezen dat het een moeilijk te behandelen ziekte is. ALS is een progressieve neurodegeneratieve ziekte die de neuronen in de hersenen en het ruggenmerg aantast. De ziekte is meestal fataal binnen twee tot vijf jaar na de diagnose. Patiënten met ALS verliezen uiteindelijk het vermogen om de spierbewegingen te controleren, wat uiteindelijk leidt tot totale verlamming en vervolgens de dood. Momenteel is er geen remedie bekend voor de ziekte, maar tal van bedrijven richten hun middelen op de ontwikkeling van een behandeling.

 

Vertaling: E. Van Daele

Bron: BioSpace

15-06-2020 - BrainStorm verkrijgt KMO status van het Europees Geneesmiddelen Agentschap
09-06-2020 - De ALS Association en I AM ALS subsidiëren BrainStorm Cell Therapeutics met $ 500.000
18-02-2020 - BrainStorm Cell Therapeutics en FDA gaan akkoord met potentiële NurOwn® regelgevingsroute
24-01-2020 - NurOwn and the Therapy Development Process
20-11-2019 - BrainStorm Cell Therapeutics kondigt publicatie aan van NurOwn® ALS fase 2
17-10-2019 - Fase 3 studie van NurOwn Cel Therapie rekruteert alle 200 patiënten, kondigt BrainStorm aan
02-09-2019 - Van deze klinische studie werd verwacht ALS progressie te vertragen
19-08-2019 - BrainStorm kondigt financiële resultaten aan van het tweede kwartaal 2019
01-04-2019 - BrainStorm kondigt een nieuw Europees patent voor NurOwn® aan
23-08-2018 - BrainStorm succesvolle tussentijdse veiligheidsanalyse van fase 3 studie met NurOwn®
16-01-2018 - Dr Ralph Kern van BrainStorm legt uit dat NurOwn als potentiële ALS-therapie vooruitgaat
21-09-2017 - BrainStorm lanceert fase 3 klinische studie in ALS in de VS
01-08-2017 - ALS-behandeling begint met klinische Fase 3 testen in de VS
20-07-2017 - Ziekenhuizen Boston en San Francisco zullen deelnemen aan de fase 3-test van NurOwn
22-02-2017 - BrainStorm vraagt goedkeuring om NurOwn® in Canada te verspreiden
20-04-2017 - Veelbelovende fase-2-gegevens over de stamceltherapie NurOwn
19-12-2016 - Brainstorm: 2017 doelen en doelstellingen
15-12-2016 - Grondige analyses suggereren een sterk biologisch effect voor NurOwn
18-07-2016 - BrainStorm kondigt positieve resultaten aan van de VS fase 2-studie
17-11-2015 - BrainStorm kondigt positieve DSMB aanbeveling aan voor fase 2 NurOwn
15-10-2015 - BrainStorm behandeling van de laatste patiënt in de fase 2 ALS-studie
21-04-2015 - Resultaten BrainStorm NurOwn studie fase 2a
05-02-2015 - Tussentijds nazicht veiligheidsdata studie NurOwn brainstorm
06-01-2015 - BrainStorm finale analyse van fase 2a ALS-studie
09-10-2014 - BrainStorm meldt laatste patiëntbezoek in de ALS studie fase 2a
17-06-2014 - Eerste patiënt ingesloten in BrainStorm’s fase II ALS-studie
30-07-2013 - BrainStorm krijgt Orphan Drug status voor Nurown
17-06-2013 - BrainStorm deelt spannend nieuws over de fase IIa studie in ALS
28-05-2013 - BrainStorm geeft een update over de activiteiten van de klinische studie
26-03-2013 - Brainstorm fase I / II resultaten NurOwn
08-02-2013 - NurOwn update
11-01-2013 - Nieuwe bewaarmethode NurOwn
30-07-2012 - Tussentijdse resultaten Brainstorm
08-11-2010 - BrainStorm start studie voor ALS-therapie in Israel

Share